Kjøpsbetingelser

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e- handelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

 1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 1. Partene

Selger er Ecotech Salameh, Strømsgata 10, 3018 Drammen,tlf : +47 96958968. mail: kundeservice@posturepro.no ,org.nr 930 782 904 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 1. Pris

Den oppgitte prisen for varer og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 1. Pris og betaling

Alle kjøp på posturepro.no skjer i norske kroner (NOK). Prisene inkluderer merverdiavgift, med mindre annet er oppgitt. Prisene inkluderer ikke fraktkostnader, fakturatillegg etc. Slike tilleggskostnader vil presenteres som separate poster i kassen. Sluttsummen bekreftes av posturepro i forbindelse med den endelige bekreftelsen som sendes til kjøper. Ved endring i avgifts- eller momsforhold eller andre forhold som posturepro ikke råder over, har posturepro rett til å justere prisen inntil dagen forut for at varene sendes til kjøper. Eventuelle kampanjepriser gjelder kun for bestillinger som er gjort i den perioden kampanjen er gjeldende, og prisen kan ikke justeres på bestillinger som er gjort utenom kampanjeperioden.

Kjøper kan velge en av de betalingsmåtene som fremgår på nettsiden, herunder Paypal,Klarna ,Vipps-betaling og kortbetaling. Alle betalingsmåter skjer gjennom Posturepro partner Vipps (https://www.vipps.no/vilkar/cookie-og-personvern)og deres betalingsløsning Vipps Checkout. Ved å gi informasjon ved kassen aksepterer kjøper også Vipps vilkår (lenke til Vipps vilkår finner du lenger ned i dette punktet). Vipps Checkout presenterer opplysninger for kjøper så snart kjøper er identifisert. Hvilken informasjon som må oppgis for å kunne identifisere kjøper vil kunne variere ut ifra kjøpstilfelle og kunde. Hvilket betalingsalternativ som velges av kjøper vil også kunne få betydning for hvilken informasjon som kreves i Vipps Checkout. Kredittopplysninger som Vipps henter ut påvirker ikke kjøpers kredittverdighet og kan ikke sees av andre som ber om kredittinformasjon, for eksempel banker. Etter at kjøper er identifisert, viser Vipps Checkout hvilke betalingsalternativer som er tilgjengelige. Hvilke betalingsalternativer som tilbys kjøper kan endres fra tid til annen.

Du kan lese mer om Vipps sin personvernerklæring her:

https://www.vipps.no/personvern-og-vilkar/personvern/

Klarna (www.klarna.com/no/) og deres betalingsløsning Klarna Checkout. Ved å gi informasjon ved kassen aksepterer kjøper også Klarnas vilkår (lenke til Klarnas vilkår finner du lenger ned i dette punktet). Klarna Checkout presenterer opplysninger for kjøper så snart kjøper er identifisert. Hvilken informasjon som må oppgis for å kunne identifisere kjøper vil kunne variere ut ifra kjøpstilfelle og kunde. Hvilket betalingsalternativ som velges av kjøper vil også kunne få betydning for hvilken informasjon som kreves i Klarna Checkout. Kredittopplysninger som Klarna henter ut påvirker ikke kjøpers kredittverdighet og kan ikke sees av andre som ber om kredittinformasjon, for eksempel banker. Etter at kjøper er identifisert, viser Klarna Checkout hvilke betalingsalternativer som er tilgjengelige. Hvilke betalingsalternativer som tilbys kjøper kan endres fra tid til annen.

Du kan lese mer om Klarna sin personvernerklæring herhttps://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nb_no/privacy

 

Kortbetalinger
Kortnummer oppbevares ikke utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belasting og kreditering. 

Ved valg av kort som betalingsmetode vil kortopplysninger og betalingsopplysninger bli delt med vår betalingsleverandør vipps. Kortopplysninger vil kun bli brukt til å fullføre en betaling. Ved fullført betaling vil ditt kort bli belastet med en gang. Vipps sine vilkår kan du lese her: https://www.vipps.no/personvern-og-vilkar/  
Har du noen spørsmål i forbindelse med Vipps kan du kontakte oss, eller ta kontakt med Vipps her: https://vipps.no/kontakt-oss/

 

 

Paypal
Dersom du ønsker å bruke Paypal betaling, vil vi ikke lagre kortinformasjonen din utover å referere til den med en identifikator. Du kan lese mer om Paypal sine kjøperbeskyttelse her: https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/paypal-safety-and-security

 1. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.Du kan lese mer om levering på                         ( https://posturepro.no/pages/shipping-delivery )

 1. Angrerett

Angrefrist: Forbrukeren har rett til å angre på et kjøp innen 14 arbeidsdager fra mottak av varen eller når kontrakten om tjenesten er inngått.

Returkostnader: Forbrukeren må betale for returkostnadene hvis selgeren har informert om dette i kjøpsvilkårene.

Tilbakebetaling: Hvis forbrukeren velger å benytte seg av angreretten, skal selgeren tilbakebetale beløpet innen 14 dager fra datoen da selgeren er varslet om forbrukerens beslutning. Den eneste kostnaden som kan pålegges forbrukeren når angreretten benyttes, er den direkte kostnaden som påløper når varene blir sendt tilbake.

Unntak fra angrerett: Varer og tjenester som er unntatt fra angreretten inkluderer tilpassede varer og personlig utpregete varer, spill- og lotteritjenester, aviser og magasiner, lyd- eller video-opptak eller dataprogrammer etter at forseglingen er brutt, tjenester som er påbegynt eller tatt i bruk før utløpet av angrefristen, dagligvarer levert til forbrukerens bolig eller arbeidsplass av distributører ved regelmessig levering, og tjenester knyttet til overnatting, transport, catering eller lignende.

Reklamasjonsrett: Selgeren er ansvarlig for å levere varen uten mangler til forbrukeren. Hvis varen har en mangel, har forbrukeren krav på å kunne returnere varen gratis, og selgeren er pålagt å omlevere varen, enten ved å reparere varen, erstatte produktet, gi prisavslag eller heve avtalen og tilbakebetale kunden full kjøpesum. En mangel på en vare som vises innen seks måneder etter levering anses å ha eksistert på leveringstidspunktet med mindre annet kan bevises av selgeren.

 

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.
Av hensyn til hygiene eller kvalitet på produktene finnes det unntak på reseptvarer, medisinsk utstyr, forseglet intimvare og næringsmiddel.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 1. Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse at selgeren oppfyller. Skulle problemene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 1. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 1. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 1. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Du kan lese mer om personvernerklæring her (https://posturepro.no/pages/privacy-policy )

 1. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 8 og 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.